Uncategorized

ESE KUJYA MU IJURU BISABA IMIRIMO?

image

Hari imyizerere iriho ndetse yahozeho mu gihe cy’intumwa igamije ko kuyobya abantu kugira ngo ntibazabane n’Imana. Kuva umuntu yashyirwa mw’isi, ni umugambi wa satani yuko abantu batabana n’Imana. Kubera iyo mpamvu Satani akora uko ashoboye kugira ayobye abantu, atazahanwa wenyine.

Nyamara biragaraga guhera mu kubyarwa ubwa kabiri k’umunyabyaha, hari ibyo akora nibyo Imana ikora (cyangwa yakoze kera) ARI nayo mpamvu abantu bose batabyawe ubwa kabiri.

Umwuka w’Imana agenderera umutima w’umunyabyaha akamwereka ibyaha bye uko biri, kandi akamwumvisha ko adafitanye amahoro n’Imana. Umunyabyaha agahitamo KWINANGIRA umutima cyangwa KUMVIRA Umwuka Wera. Ni AMAHITAMO y’umunyabyaha kandi icyo ni IGIKORWA kuko abumvira, bakihana, bakizera Umwana w’Imana wahindutse icyaha kubwacu ( 2 Kor 5:21) ngo abapfire BARABABARIRWA bagahindurwa ibyaremwe BISHYA (2 Kor 5:17).
Gukizwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri ni IMPANO y’Imana, tubona TWIHANNYE ndetse (kuko birajyana) TUKANIZERA ko Yesu yadupfiriye mu cyimbo cyacu (Efes 2:8-9) ngo tubabarirwe.

Mpereye kuri iki cyo kuvuka ubwa kabiri kubera ko NIZERA ntashidikanya ko umuntu utarabyawe ubwa kabiri atanesha isi kandi ATAKIRANUKIRA Imana ndetse atanabona n’Ubwami bw’Imana (Yoh 3:3).

1 Yoh 5:
4 Kuko ((icyabyawe n’Imana)) cyose kinesha iby’isi, kandi uku ni ko kunesha kwanesheje iby’isi, ni ukwizera kwacu.

5 Ni nde unesha iby’isi, keretse uwizera yuko Yesu ari Umwana w’Imana?

Iyo umuntu amaze kubyarwa ubwa kabiri yanga gukora ibyo Imana yanga, agakunda gukora ibyo Imana ikunda inashaka – aribyo itegeka Abana bayo GUKORA. Nibyo gutunganira Imana – NIKO gukiranuka – mu yandi magambo uwari umunyabyaha atangira:

*Kugendera mu mirimo myiza:

2 Tim 2:21
“Nuko rero umuntu NIYIYEZA akitandukanya n’ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo GUKORESHWA iby’icyubahiro CYEJEJWE, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe IMIRIMO MYIZA yose.”

Efes 2:10
“Kuko turi abo yaremye ituremeye IMIRIMO MYIZA muri Kristo Yesu, iyo Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo.”

* Kwera imbuto nziza NIKO (((gukora))) IMIRIMO MYIZA:

Efes 5:9
“Kuko IMBUTO z’umucyo ari (((ingeso nziza))) zose no ((GUKIRANUKA)) n’UKURI.”

Mat 3:8
“Nuko mwere IMBUTO zikwiriye abihannye. ”

Mat 7:18
“Igiti CYIZA ntikibasha kwera IMBUTO mbi, kandi n’igiti KIBI ntikibasha kwera imbuto NZIZA.”

Mat 7:20
“Nuko muzabamenyera ku MBUTO zabo.”
Muzabamenyera ku mbuto ariyo mirimo yabo myiza, nicyo gitandukanya uwizeye Yesu Kristo n’uwizera ibindi cyangwa utizera.

Yoh 15:8
“Ibyo ni byo BYUBAHISHA Data, ni uko mwera IMBUTO NYINSHI, mukaba (((abigishwa))) banjye.

* Atangira no gukunda Imana n’abagenzi be

Mat 22
37 Na we aramusubiza ati” ‘Ukundishe Uwiteka, Imana yawe umutima wawe wose n’ubugingo bwawe bwose n’ubwenge bwawe bwose.’
39 N’irya kabiri rihwanye na ryo ngiri ‘Ukunde mugenzi wawe nk’uko wikunda.’

Yoh 14:21
“Ufite amategeko yanjye AKAYITONDERA ni we ((UKUNDA)), kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke.”
__
Iyi mirimo YOSE n’amategeko y’Imana ni Umukristo UBIKORA, niwe bisohoreraho ariko akenera izindi mbaraga kubera afite abanzi bamugenza amanywa n’Ijoro bashaka ko yagwa akayivamo. Abo ni ISI, umubiri n’umwanzi satani. Ahora ari ku rugamba (Yak 1:12), akenera intwaro zose z’Imana (Efes 6:12-18) no kuyoborwa n’Umwuka Wera (Gal 5:16) kugira ngo agume mu GUKIRANUKA.

Umukristo ategetswe gukora kandi AGAKORA imirimo MYIZA kugira ngo akiranukire Imana. Ntahanditse ko adamarara cyangwa agendera mu nzira mbi, akiberaho uko ashaka maze Imana igakomeza kumubaraho GUKIRANUKA. Ubwo bwishingizi bw’abakora ibyangwa n’Uwiteka bategereje ko Imana ibabaraho gukiranuka butangwa na satani kandi bazabana nawe mu buturo bubi bw’iteka.

Luk 6:46
“Mumpamagarira iki muti ‘Databuja, Databuja’, nyamara NTIMUKORE ibyo mvuga?”

Mat 7:21
“Umuntu wese umbwira ati ‘Mwami, Mwami’, si we uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse UKORA ibyo Data wo mu ijuru ASHAKA.”

Mat 10:12
Uhereye ku gihe cya Yohana Umubatiza ukageza none, UBWAMI bwo mu ijuru (((buratwaranirwa))), intwarane zibugishamo imbaraga.

Yak 2:20
Wa muntu utagira umumaro we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa?

Uyu munsi ndakwinginga kubw’imbabazi z’Imana niba utaravuka ubwa kabiri, urabizi neza ko utarava mu byaha, ndagusabye ushake kumvira Umwuka azaguha KWIHANA nyakuri,ubabarirwe ibyaha maze uzatahe mu rurembo Siyoni. Inshuro nyinshi wumvise Ubutumwa bukagutera ubwoba, uvuga ko uzahinduka ARIKO nturahinduka. Wiyemeze kuva mu byakubase maze umutima wawe uwegurire uwakuremye.
Gehinomu n’imbi. Yuzuye abantu Imana ikunda Ariko bo bayanze. Hindukirira Imana.

Imana iguhe umugisha kandi Umwuka nakuyobora ubisangize n’abandi.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s